กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

กำหนดการ

กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557

ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7 พฤษภาคม 2557
06.30-07.๐๐ น. รายงานตัว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
07.๐๐-08.๐๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-09.00 น. พิธีเปิดโครงการ ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ ๑ ตอน “ขุนเขาและธารา” ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โดย นายพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
09.00-10.00 น.

แนะนำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำค่าย กฎระเบียบของค่าย แนะนำพี่ทีมงาน และทำแบบทดสอบก่อนการทำกิจกรรม โดย อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร

10.00-11.00 น. กิจกรรม “ความคาดหวัง” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
11.00-12.00 น. บรรยายเรื่อง “อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น” โดย นายพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
14.00-15.00 น. บรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดย อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร
15.00-17.00 น. กิจกรรม “นักสืบสายลม” โดย อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร
17.00-18.00 น. จัดเตรียมและเข้าที่พัก
18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจส่วนตัว
19.30-20.30 น.

บรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์”

โดย อาจารย์กนกอร ทองใหญ่

20.30-21.30 น. กิจกรรม “สันทนาการ” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
21.30 น. เป็นต้นไป เข้านอน
8 พฤษภาคม 2557
16.00-06.30 น. ออกกำลังกาย
06.30-08.00 น. กิจกรรม “ดูนก” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และกิจส่วนตัว
09.00-11.00 น. กิจกรรม “Work rally” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
11.00-12.00 น. กิจกรรม “ต้นไม้เพื่อนรัก” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.

กิจกรรม “เดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกดาดฟ้า ถึงชั้น 8” และ

กิจกรรม “กวางน้อย” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

17.00-18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจส่วนตัว
18.30-21.30 น. กิจกรรม “รับขวัญรอบกองไฟ และสันทนาการ” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
21.30 น. เป็นต้นไป เข้านอน
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
06.00-08.00 น. กิจกรรม “ดูนก” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และกิจส่วนตัว
09.00-11.00 น. กิจกรรม “นักสืบสายน้ำ” โดยอาจารย์จีรนันท์ กล่อมนรา
11.00-12.00 น. กิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้” โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
12.00-13.00 น. รับทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. กิจกรรม “สรุปความรู้และนำเสนอรายกลุ่ม” โดยดอกรัก ชัยสาร
16.00-17.00 น.

ทำแบบทดสอบหลังการทำกิจกรรม

พิธีปิดโครงการ ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 ตอน “ขุนเขาและธารา” และมอบเกียรติบัตร ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

17.00-18.00 น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม