รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีในด้านชีววิทยา
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้นำเสนองานต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ทำโครงงาน/ปัญหาพิเศษ
  2. ผู้สนใจทั่วไปที่สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ  คณาจารย์ ฯลฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักศึกษาที่นำเสนองานวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะและมีประสบการณ์ในการนำเสนองานวิจัย
  2. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากการวิจัย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
  3. มีการสร้างเครือข่ายนักศึกษาทางชีววิทยาระหว่างสถาบัน