มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลือกรายวิชาที่ต้องการ

SBI0101 ชีววิทยา 1
SBI0102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SBI0103 ชีววิทยา 2
SBI0104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
SBI0108 ชีววิทยาของเซลล์
SBI0207 พันธุศาสตร์
SBI0208 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
SBI0209 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
SBI0301 ชีววิทยาทั่วไป
SBI0307 สถิติทางชีววิทยา
SBI5307 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
SBI6101 พันธุศาสตร์
SBI6202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
SBI6307 ชีววิทยาโมเลกุล
SBI7305 ชีววิทยาภาคสนาม
SBI8101 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
SBI8306 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
SBI8315 เทคโนโลยีชีวภาพ
SBI9201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
SBI9204 โครงงานทางชีววิทยา

SBIC001 ชีววิทยาทั่วไป
SBIC002 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป