กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

กำหนดการ กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 7 พฤษภาคม 2557 06.30-07.๐๐ น. รายงานตัว

Read more

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

Read more

การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเภทของการนำเสนอ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบันฑิต แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว

Read more

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556 Date Theme Title Student Advisor Committee Room Time พุธ Soil microbiology 1. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคสำหรับการหมัก 1.

Read more

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ 1 หน้าปก หน้าปกข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ ชื่อปริญญา ชื่อผู้วิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษา 2 เนื้อหา เนื้อหาของข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  บทที่ 1 บทนำ : ประกอบด้วย 1.1 ที่มาและความสำคัญ เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย

Read more

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลำดับการนำเสนอ ชื่อนักศึกษา หน่วยงานที่ฝึก 1 นางสาวยุริตา สืบเหม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวรัชนีกร สติภา 2 นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวณัติมา

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 นางสาว นัทติยา อินทร์ทอง นาย พีระพงศ์ ย่องแก้ว นาย เจษฎา บุญรักษา นาย จิรวัฒน์ ปานซัง นาย เกียรติกร คงเขียว

Read more

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ โครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp) หลักการและเหตุผล ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต การอาศัยในแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งอาศัย โดยเป็นรากฐานสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้เหล่านี้ตลอดจนการฝึกทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย วัตถุประสงค์

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (The 3rdUndergraduate Research Conference on Biology; URCB2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการออกไปสู่การทำงาน

Read more

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน 1 10.20

Read more

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา ผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๗๗-๐๑๘-๖๗๒๓ ชื่อบัญชีนายดอกรัก ชัยสาร จำนวน ๖๐๐

Read more

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม. 6 ในปีการศึกษา 2557 สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องไม่เกิน 6 เดือน เป็นผู้มีใจรักสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อายุไม่เกิน 2๐ ปี

Read more

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1

ขอเชิญ นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp) ครั้งที่ 1 ตอน “ขุนเขาและธารา” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณสาขาวิชาชีววิทยา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2557 (The 3rd Undergraduate Research Conference on Biology : URCB

Read more

กำหนดการการประชุม

กำหนดการการประชุม 10 มีนาคม 2557 ๐8.๐๐-๐8.3๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ๐8.3๐-๐9.๐๐ น. พิธีเปิด ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more