ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยา

ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาฃ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง sc 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐-16.๐๐ น. ในวันที่ 9, 16, 23

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน บ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

Read more

องค์ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์

องค์ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับการทำโครงงานทางชีววิทยามีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ก. ส่วนหน้า ส่วนหน้าของโครงการวิจัยทางชีววิทยาประกอบด้วยส่วนย่อยเรียงลำดับคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ดังรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 1. ปกนอก

Read more

การพิมพ์และจัดรูปแบบเล่มรายงาน

การพิมพ์และจัดรูปแบบเล่มรายงาน รูปแบบการพิมพ์ทั้งข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยทางชีววิทยา ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อกำหนดดังนี้ 1. ตัวพิมพ์ ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในเล่มเป็นชนิด TH Niramit AS (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/) สีดำ คำชัด และต้องใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม โดยใช้อักษรขนาดต่างกันในลักษณะดังนี้ บทที่ ใช้ขนาดตัวอักษร

Read more

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรง สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ (http://regis.sru.ac.th/cotra57/) กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จำหน่ายเอกสารวันที่ 21 มกราคม – 21 มีนาคม 2557 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21

Read more

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชา ชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายใต้หัวข้อ “มรส. ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการใน

Read more

องค์ประกอบของรายงานวิชาสัมมนาชีววิทยา

องค์ประกอบของรายงานวิชาสัมมนาชีววิทยา ในการเขียนรายงานสัมมนา ต้องเขียนแต่ละส่วนเรียงลำดับต่อเนื่องไปดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่กำลังสนใจหรือเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ตนสนใจ หรือช่วยเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับตนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ไม่ใช่เรื่องที่คัดลอกมาหรือเรื่องแปล ใช้ในการอ้างอิงหากผู้อ่านต้องการนำแนวคิดหรือส่วน ใดๆในสัมมนาไปใช้ รวมทั้งในกรณีที่ผ่านมีข้อแย้งหรือความเห็นอื่น ชื่อผู้สัมมนา (Author) เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าใครเป็นผู้เขียนและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ บทคัดย่อ (Abstract) เพื่อให้ผู้อ่านทราบงานเขียนทั้งหมดอย่างคร่าวๆช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรแก่การพลิกอ่านต่อไปหรือไม่ คำสำคัญ (Keywords)

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิจัยให้สมบูรณ์ตลอดจนเกิดบรรยากาศทางวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดให้มีการนำเสนอหรือสอบข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาขึ้นในวันที่ 30-31กรกฎาคม 2556 นี้ ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น.

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในงานตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มาไหว้คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมกันนี้ อ.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทื้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า “คนที่คิดถึงครูบาอาจารย์ คนนั้นจะมีจิตใจดี คนที่มีจิตใจดีคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิต”  

Read more

กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาประกาศกำหนดการกิจกรรมรับน้องใหม่และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยรัก (นักศึกษาทุกคณะ) ณ ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ) เวลา 07.30 – 17.00 น. กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว

Read more

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 1. รหัสวิชา 4033702 2. จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4) 3. ชื่อวิชา (Course title) สัมมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) 4. คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ให้เรียงสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง ตามวิธีการเรียงลำดับในพจนานุกรม ให้เรียงลำดับรายการอ้างอิงภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เริ่มพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้าข้อความยังไม่หมดในหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดไป โดยบรรทัดถัดไปนั้นจะต้องเว้นระยะห่างจากขอบซ้าย 1.3 เซนติเมตร รายการในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน จะต้องตรงกับการอ้างอิงทีแทรกในเนื้อหา ชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทยคำหน้านาม ให้ลงเพียงชื่อ ตามด้วยชื่อสกุล ถ้าเป็นคนต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน

Read more

รูปแบบการเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิง การระบุถึงแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ นอกจากจะเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียนแล้ว ยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือเรียกว่าการอ้างอิงระบบนาม-ปี ตามระบบ APA (American Psychological Association) โดยมีหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงดังนี้ (ชื่อและสกุลผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : หน้าที่ใช้อ้างอิง) แทรกหลังข้อความที่ยกมาอ้างอิง (เป็นการเน้นเนื้อหา) เช่น ….สรีรวิทยาของเซลล์

Read more

ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา

ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ ส่งชื่อเรื่องและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกินวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๑ ส่งรายงานความก้าวหน้า ไม่เกิน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๒ พร้อมแนบรายงานหรือหลักฐานอื่นๆ ส่งรายงาน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัศรา ทองอยู่ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ในโครงการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา” ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านจะได้รับเนื้อหาที่น่าสนใจ เรื่องการออกแบบการทดลองและสถิติเบื้องต้นสำหรับการทำงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืชอย่างง่าย และการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย รับจำนวนจำกัด 50 ท่านแรกเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 350

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่http://reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก Continue to

Read more

องค์ประกอบของรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา

องค์ประกอบของรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาเสร็จสิ้น จะต้องดำเนินการจัดทำ “รายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา” และส่ง “อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” ภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ฝึกเสร็จ) หรืออาจมีการกำหนดวันที่ส่งรายงานนอกเหนือจากนี้ในปฏิทินรายวิชาฯ โดยองค์ประกอบของรายงานและการจัดรูปแบบมีดังนี้ – ปก ขนาดกระดาษ A4 สีเหลืองอ่อน การพิมพ์ให้ใช้แบบอักษรเป็น TH Niramit

Read more