มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(Click ชื่อวิชาที่ต้องการ) ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56) ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56) ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 61) ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (หลักสูตร 61) ชีววิทยาทั่วไป ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป

Read more

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

Read more

การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเภทของการนำเสนอ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบันฑิต แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว

Read more

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ e-mail : biology.sru@gmail.com เว็บไซต์

Read more

ใบขอนุญาตผู้ปกครอง

ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Attachments ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

Read more

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556 Date Theme Title Student Advisor Committee Room Time พุธ Soil microbiology 1. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคสำหรับการหมัก 1.

Read more

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลำดับการนำเสนอ ชื่อนักศึกษา หน่วยงานที่ฝึก 1 นางสาวยุริตา สืบเหม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวรัชนีกร สติภา 2 นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวณัติมา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (The 3rdUndergraduate Research Conference on Biology; URCB2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการออกไปสู่การทำงาน

Read more

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน 1 10.20

Read more

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1

ขอเชิญ นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp) ครั้งที่ 1 ตอน “ขุนเขาและธารา” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณสาขาวิชาชีววิทยา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2557 (The 3rd Undergraduate Research Conference on Biology : URCB

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยา

ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาฃ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง sc 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐-16.๐๐ น. ในวันที่ 9, 16, 23

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน บ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

Read more

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรง สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ (http://regis.sru.ac.th/cotra57/) กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จำหน่ายเอกสารวันที่ 21 มกราคม – 21 มีนาคม 2557 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21

Read more

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชา ชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายใต้หัวข้อ “มรส. ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการใน

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิจัยให้สมบูรณ์ตลอดจนเกิดบรรยากาศทางวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดให้มีการนำเสนอหรือสอบข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาขึ้นในวันที่ 30-31กรกฎาคม 2556 นี้ ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น.

Read more