ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนา

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนาให้ครบถ้วน ที่นี่ กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Read more

องค์ประกอบของรายงานวิชาสัมมนาชีววิทยา

องค์ประกอบของรายงานวิชาสัมมนาชีววิทยา ในการเขียนรายงานสัมมนา ต้องเขียนแต่ละส่วนเรียงลำดับต่อเนื่องไปดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่กำลังสนใจหรือเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ตนสนใจ หรือช่วยเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับตนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ไม่ใช่เรื่องที่คัดลอกมาหรือเรื่องแปล ใช้ในการอ้างอิงหากผู้อ่านต้องการนำแนวคิดหรือส่วน ใดๆในสัมมนาไปใช้ รวมทั้งในกรณีที่ผ่านมีข้อแย้งหรือความเห็นอื่น ชื่อผู้สัมมนา (Author) เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าใครเป็นผู้เขียนและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ บทคัดย่อ (Abstract) เพื่อให้ผู้อ่านทราบงานเขียนทั้งหมดอย่างคร่าวๆช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรแก่การพลิกอ่านต่อไปหรือไม่ คำสำคัญ (Keywords)

Read more

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 1. รหัสวิชา 4033702 2. จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4) 3. ชื่อวิชา (Course title) สัมมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) 4. คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา

ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ ส่งชื่อเรื่องและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกินวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๑ ส่งรายงานความก้าวหน้า ไม่เกิน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๒ พร้อมแนบรายงานหรือหลักฐานอื่นๆ ส่งรายงาน

Read more

องค์ประกอบของรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา

องค์ประกอบของรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาเสร็จสิ้น จะต้องดำเนินการจัดทำ “รายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา” และส่ง “อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” ภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ฝึกเสร็จ) หรืออาจมีการกำหนดวันที่ส่งรายงานนอกเหนือจากนี้ในปฏิทินรายวิชาฯ โดยองค์ประกอบของรายงานและการจัดรูปแบบมีดังนี้ – ปก ขนาดกระดาษ A4 สีเหลืองอ่อน การพิมพ์ให้ใช้แบบอักษรเป็น TH Niramit

Read more

ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2556

ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2556 งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แจ้งชื่อหน่วยงานที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ใช้แบบฟอร์ม ฝป.๑ – หนึ่งหน่วยงานฝึกได้ไม่เกิน ๒ คน

Read more