ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ e-mail : biology.sru@gmail.com เว็บไซต์

Read more

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา ผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๗๗-๐๑๘-๖๗๒๓ ชื่อบัญชีนายดอกรัก ชัยสาร จำนวน ๖๐๐

Read more

กำหนดการการประชุม

กำหนดการการประชุม 10 มีนาคม 2557 ๐8.๐๐-๐8.3๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ๐8.3๐-๐9.๐๐ น. พิธีเปิด ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more