รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

  • สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ. ชีววิทยา) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 76,000 บาท (ภาคเรียนละ 9,500 บาท) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,150 บาท
  • กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 Admission รอบที่ 4 Direct admission 
รับสมัคร 5-31 มกราคม 2564 1-31 มีนาคม 2564 7-15 พฤษภาคม 2564 3-10 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2564 30 มีนาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564 11 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์/ตรวจสอบหลักฐาน 7 กุมภาพันธ์ 2564 4 เมษายน 2564 23 พฤษภาคม 2564 13 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564 10 พฤษภาคม 2564
  • รอบ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
  • รอบ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 10-11 พฤษภาคม 2564
  • รอบ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564
  • รอบ 2 อัตโนมัติ