กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

ตำแหน่ง ผูัช่วยศาสตราจารย์

วุฒิ/การศึกษา

 • กศ.บ. (ชีววิทยา)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 • ปร.ด. (ชีววิทยา)

ห้องทำงาน

 • SC417 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 อีเมลล์

koarapatchaik0l456@gmail.com

 ขอบข่ายงานวิจัยที่สนใจ

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
 • สัณฐานและการวิภาคของพืช
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์

 • ครูมัธยมศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาวิจัยในประเทศสาธารณรัฐเชค

ทุนวิจัย

 • ทุน คปก. รุ่นที่ 5  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ปี พ.ศ. 2545-2547
 • ทุนหมวดเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)   ปี พ.ศ. 2553-2554
 • ทุน วช.-มรส. 2555  ปี พ.ศ. 2555-2556

บทความวิจัยทางชีววิทยา

2013

Koarapatchaikol K

Analysis of DNA content in plant using flow cytomatry Booklet

2013, (submitted ).

BibTeX

Koarapatchaikol K

In vitro propagation of Yanang (Tiliacora triandra Diels.) Conference

(Manuscript to be development) , 2013.

BibTeX

2012

Kanchanapoom K; Korapatchaikul K

Histology of callogenesis in diploid bananas (Musa acuminata, AA group) ‘Kluai Sa’ and ‘Kluai Leb Mu Nang’ Journal Article

Not. Sci. Biol, 4 , pp. 94-97, 2012.

BibTeX

Kanchanapoom K; Korapatchaikul K

In vitro induction of tetraploid plants from callus cultures of diploid bananas (Musa acuminata , AA group) ‘Kluai Leb Mu Nang’ and ‘Kluai Sa’ Journal Article

Euphytica , 183 , pp. 111-117, 2012.

BibTeX

2010

Kanchanapoom K; Korapatchaikul K

Plant regeneration from callus cultures of diploid bananas (Musa acuminata, AA Group) ‘Kluai Sa’ and ‘Kluai Leb Mu Nang’ and analysis of ploidy stability using flow cytometry Journal Article

Tree. For. Sci Biotechnol, 4 , pp. 59-63, 2010.

BibTeX

2007

Srangsam A; Kanchanapoom K

Establishment of in vitro culture of Musa AA Group ‘Kluai Sa’ and Musa AA group ‘Kluai Leb Mue Nang’ and the analysis of ploidy stability Journal Article

ScienceAsia, 33 , pp. 437-442, 2007.

BibTeX

2003

Srangsam A; Kanchanapoom K

Thidiazuron induced plant regeneration in callus culture of triploid banana (Musa sp.) ‘Gros Michel’, AAA group Journal Article

Songklanakarin J. Sci. Technol, 25 , pp. 689-696, 2003.

BibTeX

บทความวิจัยทางการศึกษา (การเรียนการสอน)

2013

จารุณี ปล่องบรรจง; กรณ์ กภัทร์ชัยกุล

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus หน่วย Around Your Life Booklet

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2013, (Submitted).

BibTeX

2011

มัลลิกา แก้วชลคราม; กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม Journal Article

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 22 (1), pp. 131-144, 2011.

BibTeX

บทความวิชาการ/บทความปริทรรศน์/บทความแบบอื่นๆ

2013

Koarapatchaikol K

Analysis of DNA content in plant using flow cytomatry Booklet

2013, (submitted ).

BibTeX

Koarapatchaikol K

In vitro propagation of Yanang (Tiliacora triandra Diels.) Conference

(Manuscript to be development) , 2013.

BibTeX

การนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ

11 entries « 1 of 2 »

2014

อมรวรรธน์ สร้างสาม; คำนูณ กาญจนภูมิ

การเกิดราก การอนุบาล และการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยบางชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2014.

BibTeX

2013

จารุณี ปล่องบรรจง; กรณ์ กภัทร์ชัยกุล

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus หน่วย Around Your Life Booklet

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2013, (Submitted).

BibTeX

2012

Korn Koarapatchaikol; Yeedahea A; Mayeng P; Jeamu A; Abdullao S

Anatomical Study of Stem, Root and Leaf of Bamboo grass (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) Conference

11th National Horticulture Congress, The Impress Hotel, Changkhran Road, Changmai, Thailand, 2012, (1-3 February, 2012).

BibTeX

ลัดดาวัลย์ รักษ์ธรรม; กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล; ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร

การขยายพันธุ์โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Conference

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 2012, (28-30 มีนาคม 2555).

BibTeX

นูรฟาตีหะห์ ซิมะและ; กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

การขยายพันธุ์ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) ในสภาพปลอดเชื้อ Conference

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 2012, (28-30 มีนาคม 2555).

BibTeX

2011

Korn Koarapatchaikol

In vitro plant regeneration from mature leaf in Torenia fournieri Lindl Conference

ex Fourn.37th Congress on Science and Technology of Thailand, Centara Grand Hotel, Central World, Bangkok, 2011, (October 10-12).

BibTeX

2010

Korn Koarapatchaikol; Kamnoon Karnchanapoom

Occurrence of somatic embryogenesis of papaya (Carica papaya L.) embryo culture Conference

36thCongress on Science and Technology of Thailand, Bitech, Bangna, Bangkok, Thailand, 2010, (26-28 Oct. 2010).

BibTeX

2007

Amornwat Srangsam; Kamnoon Karnchanapoom

Establish embryogenic callus for efficient plant regeneration in diploid banana Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, หอประชุมกาญจนาภิเษก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2007, (20-22 ตุลาคม 2546).

BibTeX

2004

Amornwat Srangsam; Kamnoon Kanchanapoom

Polyploid regeneration via callus treated with oryzalin in 'Kluai Sa' and 'Kluai Leb Mu Nang Conference

The 4th National symposium on graduate research, Lotus Pang Suan Kaew, Chiang Mai. Lotus Pang Suan Kaew, Chiang Mai, 2004, (10-11 August 2004).

BibTeX

Amornwat Srangsam; Kamnoon Kanchanapoom

In vitro mass propagation of some native bananas in southern Thailand Conference

การประชุมเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา, หอประชุมตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2004, (12 สิงหาคม 2547).

BibTeX

11 entries « 1 of 2 »

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/หนังสือ

 •  เอกสารคำสอนวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ปีที่จัดทำ 25ุ60-2561
 •  

Electronic Book (E-Book)

 • PLant Tissue Culture —- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Ecosystem—————– สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Plant Tissue————— สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Biodiversity—————- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Hormone——————- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Evolution—————— สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Cell Reproduction——– สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro