กิตติมา คงทน

อ.ดร. กิตติมา คงทน

วุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC408