จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

อ. จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

วุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC416
  • cheeranun.klo@sru.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ

  • Biotechnology
  • Microbiology

ผลงานดีพิมพ์

2008

Jirakkakul J; Punya J; Pongpatanakitchote S; Pongpatanakitchote S; Tachaleat A; Vorapreeda N; Paungmoung P; Klomnara C; Tanticharoen M; Cheevadhanarak S

Identification of the nonribosomal peptide synthetase gene responsible for bassianolide synthesis in wood-decaying fungus Xylaria sp. BCC1067 Journal Article

Microbiology, 154 , pp. 995-1006, 2008.

BibTeX

2006

Bae N; Punya J; Pongpatanakitchote S; Pongpatanakitchote S; Tachaleat A; Klomnara C; Tanticharoen M; Cheevadhanarak S

Heterologous Expression of a Fungal Polyketide Synthase Gnene in Saccharomyces cereisiae Reveals a Novel Metabolite Compound Conference

The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology: Benefits&Bioethics, 2006, (November 2-3).

BibTeX

Klomnara C; Punya J; Pongpatanakitchote S; Pongpatanakitchote S; Tachaleat A; Bae N; Tanticharoen M; Cheevadhanarak S

Mutational and Functional Analysis of a Fungal Type I Polykeitde Synthase Gene and Implication for Novel Compound Synthesis Conference

The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology: Benefits&Bioethics, 2006, (November 2-3).

BibTeX

2005

Bae N; Klomnara C; Punya J; Pongpatanakitchote S; Tanticharoen M; Cheevadhanarak S

Focusing on Gene Involving in Depudecin Biosynthetic Mechanism from Xylaria sp Conference

BioThailand 2005: Challenges in the 21st Century, Bangkok, Thailand, 2005, (November 2-5, 2005).

BibTeX

2003

Panya J; Pongpattanakitshote S; Vorapreeda N; Klomnara C; Tachaleat A; Tanticharoen M; Cheevadhanarak S

Heterologous expression of pksmt in saccerevisiae accharomyceusing green fluorescent protein as reporter Conference

The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, “TSB2007: Biotechnology for Gross National Happiness, Thammasat Univresity, Pathumthani, Thailand, 2003, (October 9 – 12).

BibTeX