มิติ เจียรพันธุ์

อ.ดร. มิติ เจียรพันธุ์

วุฒิการศึกษา

  • วท.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน: SC416
  • miti.jea@sru.ac.th

ผลงานทางวิชาการ