ศิริพร ทวีโรจนการ

ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ

วุฒิการศึกษา

  • วท.ม (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC408
  • sirioiltawee@gmail.com