ไซนีย๊ะ สะมาลา

ผศ.ดร. ไซนีย๊ะ สะมาลา

วุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC418