ปริญญา สุกแก้วมณี

อ. ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา สุกแก้วมณี

การศึกษา

  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC420
  • parinya.suk@sru.ac.th