พัชรี หลุ่งหม่าน

ผศ.ดร. พัชรี หลุ่งหม่าน

วุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC408
  • patcharee.lun@sru.ac.th