วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

อ. วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

การศึกษา

  • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องทำงาน SC416
  • weena.chi@sru.ac.th