การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ (URCB 2014)

header-urcb2014

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดรับบทคัดย่อ วันที่ ๓-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่เกินวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพัน์ ๒๕๕๗
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ไม่เกินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่เกินวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เงื่อนไขการส่งผลงาน

  1. แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ไม่ลง Proceedings ส่งเฉพาะ Abstract
  2. แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประสงค์ตีพิมพ์ Proceedings ส่งบทความ Full paper
  3. แบบปากเปล่า (Oral presentation) ตีพิมพ์ Proceedings ส่งบทความ Full paper
  4. แบบปากเปล่า (Oral presentation) ไม่ลง Proceedings ส่งเฉพาะ Abstract
  • ฟรี !! ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา

วิทยากรบรรยายพิเศษ

supachaiหัวข้อ : ชีวสารสนเทศและเทคนิคทางโมเลกุลสำหรับการพัฒนาวัคซีนโรคเลปโตสไปโรซีส (Bioinformatics and Molecular Technique for Leptospirosis Vaccine Development)

อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง