เทียนสิรินธรคืนถิ่น

12 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมกันนำเทียนสิรินธรจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืนถิ่นอาศัยเดิมเพื่อการอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี