เทียนสิรินธรคืนถิ่น

12 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมกันนำเทียนสิรินธรจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืนถิ่นอาศัยเดิมเพื่อการอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/prrpbegat/videos/553292222685607/

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อผลิตภัณฑ์คุกกี้จากชะคราม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาให้บริการวิชาการแก่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ และกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๓

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยากล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี ณ ห้อง SC105

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด และ ผศ.วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2563

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

Read more

สาขาชีววิทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Read more

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1/2563

SBI0101 – ชีววิทยา 1 SBI0201 – จุลชีววิทยา SBI0202 – ปฏิบัติการจุลชีววิทยา SBI0203 – นิเวศวิทยา SBI0204 – ปฏิบัติการนิเวศวิทยา SBI0215 – เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SBI0325

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน และ ผศ.ศิริพร ทวีโรจนการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read more