เทียนสิรินธรคืนถิ่น

12 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมกันนำเทียนสิรินธรจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืนถิ่นอาศัยเดิมเพื่อการอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/prrpbegat/videos/553292222685607/

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อผลิตภัณฑ์คุกกี้จากชะคราม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาให้บริการวิชาการแก่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ และกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด และ ผศ.วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2563

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

Read more

สาขาชีววิทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน และ ผศ.ศิริพร ทวีโรจนการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read more

อาจารย์สาขาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและการบริหารหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซอย ๒ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้นำความรู้มาใช้ด้านการศึกษาและทักษะการทำงาน ตลอดจนพัฒนาการคิด วางแผน และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

Read more

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรใช้บริการเครือข่ายไร้สาย eduroam

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้บริการเครือข่าย eduroam โดยนักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครเพื่อขอบัญชีสำหรับใช้งานแล้วส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคลากร) หรือติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยบัญชีสำหรับเข้าใช้งานที่จะได้รับคือ username@sru.ac.th รหัสผ่านคือหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจมาศ หนูแป้น ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจมาศ หนูแป้น ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

Read more

โครงการธนาคารขยะ

ชมรมรักษ์สิ่งเเวดล้อมร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง ฯลฯ มาแลกเป็นสิ่งของ (กระดาษรายงาน ปากกา สมุด สี ฯลฯ) หรือสะสมเป็นเงิน ขยะที่นำแลกจะชั่งเเละคิดราคาตามตลาด สามารถนำมาแลกได้ทุก

Read more