ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัศรา ทองอยู่ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ในโครงการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา” ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านจะได้รับเนื้อหาที่น่าสนใจ เรื่องการออกแบบการทดลองและสถิติเบื้องต้นสำหรับการทำงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืชอย่างง่าย และการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย รับจำนวนจำกัด 50 ท่านแรกเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 350

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่http://reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก Continue to

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3คน ได้แก่ นางสาวฟูตีอา สาแม นางสาวสีตีคอลีเยาะ เลาะสู นางสาวสุรียาณีย์ อาแวกือจิ ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นค่าครองชีพการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาปีการศึกษาละ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (2nd Biology Undergraduate Student Research Conference 2013) ในวันที่ 9-10มีนาคม 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (2nd Biology Undergraduate Student Research Conference 2013) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา สาขาวิชากำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องsc101ชั้น๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 1๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน

Read more

มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556

มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2556 สมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2556

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 168 คน ณ อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้จัดวิทยากร 8 ท่านให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเนื้อหาเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2556 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบรับตรงโควต้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครได้ที่http://www.sci.sru.ac.th/register/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ระบบรับตรงโควต้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัครได้ที่ http://regis.sru.ac.th/rregis55/ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556  

Read more