กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

กำหนดการ กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 7 พฤษภาคม 2557 06.30-07.๐๐ น. รายงานตัว

Read more

กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาประกาศกำหนดการกิจกรรมรับน้องใหม่และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยรัก (นักศึกษาทุกคณะ) ณ ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ) เวลา 07.30 – 17.00 น. กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2555 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัศรา ทองอยู่ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ในโครงการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา” ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านจะได้รับเนื้อหาที่น่าสนใจ เรื่องการออกแบบการทดลองและสถิติเบื้องต้นสำหรับการทำงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืชอย่างง่าย และการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย รับจำนวนจำกัด 50 ท่านแรกเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 350

Read more

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)

ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่http://reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก Continue to

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3คน ได้แก่ นางสาวฟูตีอา สาแม นางสาวสีตีคอลีเยาะ เลาะสู นางสาวสุรียาณีย์ อาแวกือจิ ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นค่าครองชีพการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาปีการศึกษาละ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (2nd Biology Undergraduate Student Research Conference 2013) ในวันที่ 9-10มีนาคม 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาครั้งที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (2nd Biology Undergraduate Student Research Conference 2013) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา สาขาวิชากำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องsc101ชั้น๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 1๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน

Read more

มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556

มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2556 สมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2556

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 168 คน ณ อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้จัดวิทยากร 8 ท่านให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเนื้อหาเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2556 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบรับตรงโควต้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครได้ที่http://www.sci.sru.ac.th/register/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ระบบรับตรงโควต้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัครได้ที่ http://regis.sru.ac.th/rregis55/ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556  

Read more

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2555 รายละเอียดคลิก

Read more

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัลบั้มภาพ

Read more

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555

ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 ประมวลภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัลบั้มภาพ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ (นำเสนอ) โครงการวิจัยทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2๐ กันยายน 2555 ณ ห้อง SC105 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการนำเสนอ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานนิทรรศการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://scienceweek.sru.ac.th/  สถานที่จัดงาน View Larger Map

Read more

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ http://regis1.sru.ac.th/bundit/ รายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555” (1stBiology Undergraduate Student Research Conference 2012) ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ห้อง

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง (คณะวิทย์ฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555ประเภทรับตรง (โควตา) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.sci.sru.ac.th/register/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1๐ กุมภาพันธ์ 2555

Read more