กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

กำหนดการ กำหนดการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 7 พฤษภาคม 2557 06.30-07.๐๐ น. รายงานตัว

Read more

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

Read more

การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเภทของการนำเสนอ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบันฑิต แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว

Read more

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556 Date Theme Title Student Advisor Committee Room Time พุธ Soil microbiology 1. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคสำหรับการหมัก 1.

Read more

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ 1 หน้าปก หน้าปกข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ ชื่อปริญญา ชื่อผู้วิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษา 2 เนื้อหา เนื้อหาของข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  บทที่ 1 บทนำ : ประกอบด้วย 1.1 ที่มาและความสำคัญ เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย

Read more

ประมวลการสอนวิชาโครงงานทางชีววิทยา

ชื่อวิชา : โครงงานทางชีววิทยา รหัสวิชา : SBI9204 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร ภาคเรียนที่ลงทะเบียน : ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 หน่วยกิต : 3(0-9-5) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ทักษะพื้นฐานทางชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา

Read more

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549   Attachments รายชื่อนักศึกษาสาขาชีววิทยา-หลักสูตรปรับปรุงปี-2549 (364 kB)

Read more

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลำดับการนำเสนอ ชื่อนักศึกษา หน่วยงานที่ฝึก 1 นางสาวยุริตา สืบเหม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวรัชนีกร สติภา 2 นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวณัติมา

Read more

ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2557

ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2557 งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แจ้งชื่อหน่วยงานที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ใช้แบบฟอร์ม ฝป.๑ – หนึ่งหน่วยงานฝึกได้ไม่เกิน ๒ คน

Read more