รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

Read more

การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเภทของการนำเสนอ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบันฑิต แนวปฏิบัติ การเตรียมตัว

Read more

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ e-mail : biology.sru@gmail.com เว็บไซต์

Read more

ใบขอนุญาตผู้ปกครอง

ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Attachments ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน

Read more

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556

ตารางการนำเสนอวิชาสัมนาชีววิทยา (Seminar in Biology) ปีการศึกษา 1/2556 Date Theme Title Student Advisor Committee Room Time พุธ Soil microbiology 1. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคสำหรับการหมัก 1.

Read more

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549

ทำเนียบนักศึกษาสาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงปี 2549   Attachments รายชื่อนักศึกษาสาขาชีววิทยา-หลักสูตรปรับปรุงปี-2549 (364 kB)

Read more

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลำดับการนำเสนอ ชื่อนักศึกษา หน่วยงานที่ฝึก 1 นางสาวยุริตา สืบเหม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวรัชนีกร สติภา 2 นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวณัติมา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (The 3rdUndergraduate Research Conference on Biology; URCB2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการออกไปสู่การทำงาน

Read more