รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1 นางสาว นัทติยา อินทร์ทอง นาย พีระพงศ์ ย่องแก้ว นาย เจษฎา บุญรักษา นาย จิรวัฒน์ ปานซัง นาย เกียรติกร คงเขียว

Read more

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ โครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp) หลักการและเหตุผล ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต การอาศัยในแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งอาศัย โดยเป็นรากฐานสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้เหล่านี้ตลอดจนการฝึกทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย วัตถุประสงค์

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (The 3rdUndergraduate Research Conference on Biology; URCB2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการออกไปสู่การทำงาน

Read more

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน 1 10.20

Read more

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา ผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๗๗-๐๑๘-๖๗๒๓ ชื่อบัญชีนายดอกรัก ชัยสาร จำนวน ๖๐๐

Read more

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม. 6 ในปีการศึกษา 2557 สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องไม่เกิน 6 เดือน เป็นผู้มีใจรักสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อายุไม่เกิน 2๐ ปี

Read more