มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลือกรายวิชาที่ต้องการ SBI0101 ชีววิทยา 1 SBI0102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 SBI0103 ชีววิทยา 2 SBI0104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 SBI0108 ชีววิทยาของเซลล์ SBI0207 พันธุศาสตร์ SBI0208 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ SBI0209

Read more