รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1/2563

SBI0101 – ชีววิทยา 1 SBI0201 – จุลชีววิทยา SBI0202 – ปฏิบัติการจุลชีววิทยา SBI0203 – นิเวศวิทยา SBI0204 – ปฏิบัติการนิเวศวิทยา SBI0215 – เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SBI0325

Read more