มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(Click ชื่อวิชาที่ต้องการ)

ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (หลักสูตร 56)
ชีววิทยา 1 (หลักสูตร 61)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (หลักสูตร 61)
ชีววิทยาทั่วไป
ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
พฤษศาสตร์
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพในสื่อ
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
สัมมนาทางชีววิทยา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา

ชีวเคมี (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์)