โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)