ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรใช้บริการเครือข่ายไร้สาย eduroam

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้บริการเครือข่าย eduroam โดยนักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครเพื่อขอบัญชีสำหรับใช้งานแล้วส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคลากร) หรือติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยบัญชีสำหรับเข้าใช้งานที่จะได้รับคือ username@sru.ac.th รหัสผ่านคือหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น Username: karakate.jar@sru.ac.th Password: 1234567890123 เมื่อเดินทางไปสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นสมาชิก eduroam ให้ค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ “eduroam” แล้วยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย ซึ่งจะกรอกบัญชีและรหัสผ่านในครั้งแรกเท่านั้น ในครั้งถัดไปจะเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัติ

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาในประเทศที่เป็นสมาชิก eduroam ปัจจุบันมีกว่า 60 แห่ง และในต่างประเทศกว่า 100 ประเทศ โดยในการใช้งานต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันที่ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://eduroam.sru.ac.th/