ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน และ ผศ.ศิริพร ทวีโรจนการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา