สาขาชีววิทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม