ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด และ ผศ.วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2563