สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๓

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยากล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี ณ ห้อง SC105