สาขาวิชาชีววิทยาให้บริการวิชาการแก่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ และกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)