องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ 1 หน้าปก หน้าปกข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ ชื่อปริญญา ชื่อผู้วิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษา 2 เนื้อหา เนื้อหาของข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  บทที่ 1 บทนำ : ประกอบด้วย 1.1 ที่มาและความสำคัญ เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย

Read more

องค์ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์

องค์ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับการทำโครงงานทางชีววิทยามีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ก. ส่วนหน้า ส่วนหน้าของโครงการวิจัยทางชีววิทยาประกอบด้วยส่วนย่อยเรียงลำดับคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ดังรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 1. ปกนอก

Read more

การพิมพ์และจัดรูปแบบเล่มรายงาน

การพิมพ์และจัดรูปแบบเล่มรายงาน รูปแบบการพิมพ์ทั้งข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยทางชีววิทยา ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อกำหนดดังนี้ 1. ตัวพิมพ์ ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในเล่มเป็นชนิด TH Niramit AS (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/) สีดำ คำชัด และต้องใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม โดยใช้อักษรขนาดต่างกันในลักษณะดังนี้ บทที่ ใช้ขนาดตัวอักษร

Read more

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ให้เรียงสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง ตามวิธีการเรียงลำดับในพจนานุกรม ให้เรียงลำดับรายการอ้างอิงภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เริ่มพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้าข้อความยังไม่หมดในหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดไป โดยบรรทัดถัดไปนั้นจะต้องเว้นระยะห่างจากขอบซ้าย 1.3 เซนติเมตร รายการในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน จะต้องตรงกับการอ้างอิงทีแทรกในเนื้อหา ชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทยคำหน้านาม ให้ลงเพียงชื่อ ตามด้วยชื่อสกุล ถ้าเป็นคนต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน

Read more

รูปแบบการเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิง การระบุถึงแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ นอกจากจะเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียนแล้ว ยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือเรียกว่าการอ้างอิงระบบนาม-ปี ตามระบบ APA (American Psychological Association) โดยมีหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงดังนี้ (ชื่อและสกุลผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : หน้าที่ใช้อ้างอิง) แทรกหลังข้อความที่ยกมาอ้างอิง (เป็นการเน้นเนื้อหา) เช่น ….สรีรวิทยาของเซลล์

Read more

การสอบโครงงานทางชีววิทยา

การสอบโครงงานทางชีววิทยา เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดให้แล้วเสร็จ จึงดำเนินการสอบโครงงานทางชีววิทยา โดยคณะกรรมการสอบโครงงานทางชีววิทยามี ๓ ท่านประกอบไปด้วย 1) ประธานที่ปรึกษาโครงงาน 2) กรรมการที่ปรึกษาโครงงาน 3) กรรมการสอบซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 1 ท่าน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ นักศึกษาจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบโครงงานต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยใช้แบบ คง.6 พร้อมแนบรายงานจำนวน 3

Read more

การรายงานความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้า เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเสนอโครงงาน จะต้องทำแบบประมาณการใช้สารเคมี และรายการวัสดุอุปกรณ์ (แบบ คง.3) สำหรับทำโครงการวิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเห็นชอบ แล้วส่งที่ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการวิจัยได้ เพื่อให้การวิจัยดำเนินการไปตามแผน ระหว่างที่ดำเนินการวิจัยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยให้นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าในรูปเอกสารต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุก 4 สัปดาห์ (นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย) โดยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมกับแบบขอส่งรายงานความก้าวหน้า (แบบ คง.5) ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าแบบวาจาทุก

Read more

การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิจัยทางชีววิทยา

การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิจัยทางชีววิทยา เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อโครงงานพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานแล้ว จะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัย (proposal) ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องผ่านการตรวจจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบข้อเสนอโครงงานโดยใช้แบบ คง.๒ สำหรับกรรมการสอบข้อเสนอโครงงานประกอบไปด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย จำนวน ๒ ท่าน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 1 ท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบข้อเสนอโครงงาน

Read more

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือดำเนินการวิจัยไปแล้ว หากภายหลังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงงานวิจัย ให้นักศึกษายื่นคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ โดยใช้แบบ คง.1/1 หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องให้ใช้แบบ คง.1/2 โดยนำเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

Read more

การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและเสนอชื่อเรื่องโครงงาน

การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและเสนอชื่อเรื่องโครงงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาประกอบไปด้วยประธานที่ปรึกษา 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาอีกไม่เกิน 1 คน กรรมการที่ปรึกษาอาจเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ ส่วนประธานที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาเท่านั้น นักศึกษาสามารถทำโครงงานร่วมกันได้แต่ต้องไม่เกินเรื่องละ 2 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถเป็นประธานที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 3 เรื่อง สำหรับขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ นักศึกษาเขียนเอกสารการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและอนุมัติโครงงานวิจัยทางชีววิทยาตามแบบ

Read more