ประมวลการสอนวิชาโครงงานทางชีววิทยา

ชื่อวิชา : โครงงานทางชีววิทยา รหัสวิชา : SBI9204 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร ภาคเรียนที่ลงทะเบียน : ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 หน่วยกิต : 3(0-9-5) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ทักษะพื้นฐานทางชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา

Read more