มคอ.3 / 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลือกรายวิชาที่ต้องการ SBI0101 ชีววิทยา 1 SBI0102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 SBI0103 ชีววิทยา 2 SBI0104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 SBI0108 ชีววิทยาของเซลล์ SBI0207 พันธุศาสตร์ SBI0208 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ SBI0209

Read more

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนา

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวิชาสัมมนาให้ครบถ้วน ที่นี่ กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Read more